ESTUDI

ARQUITECTURA

URBANISME

DIAGNOSI I INSPECCIÓ

DISSENY

LOOKS

CONTACTE

LA PROPIETAT

d’edificis d’habitatges plurifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat

 

· encarrega la ITE i , si s’escau, les obres de reparació

· manté l’edifici en estat d’ús efectiu i adequat

 

L'ARQUITECTE

· fa la inspecció tècnica de l'edifici i emet l'informe (ITE)

 

Inspecció Tècnica de l'Edifici

inspecció visual dels elements comuns de l’edifici

(diagnosi i proves complementàries si s’escau)

 

INFORME   ITE

· identificació, descripció, croquis i fotografies de l’edifici

· descripció de l’envolupant: façanes, mitgeres, patis i cobertes

· descripció de l’estructura vertical i horitzontal i de l’escala

· descripció de les instal·lacions comunitàries

· deficiències detectades, la seva qualificació i el termini per esmenar-les

· qualificació de l’estat general de l’edifici

 

 

Molt greu

Amb deficiències lleus

Sense deficiències

Amb deficiències greus

ADMINISTRACIÓ

· adopta les mesures legals en situacions de risc

· emet el Certificat d'Aptitud

 

 

execució d'obres

CERTIFICAT FINAL

CERTIFICAT D'APTITUD

 

té una vigència de 10 anys

 

NO APTE

APTE

 

amb indicació dels treballs de manteniment per evitar la degradació de l'edifici o d'una part